Gospodarka

Województwo śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski.

Wytwarza się tutaj 13,1% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju.

Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60%, a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju.

Województwo śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m. in. węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy.

Górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane były głębokim procesom restrukturyzacji. Efektem przemian zachodzących w górnictwie jest zmniejszenie zatrudnienia i poprawa efektywności. Natomiast w hutnictwie zaszły zasadnicze zmiany formy własności i struktury zarządzania. Wynikiem tych zmian jest już niemal całkowita prywatyzacja branży.

Równolegle do tych zmian restrukturyzowany jest również cały kompleks paliwowo-energetyczny. Z uwagi na dużą koncentrację przemysłu województwo śląskie jest pierwszym w kraju producentem energii elektrycznej (ok. 20% produkcji krajowej).

Na bazie restrukturyzowanych tradycyjnych gałęzi przemysłu w województwie śląskim rozwinęły się branże związane z jego obsługą, czyli przede wszystkim nowoczesny przemysł maszynowy, dysponujący odpowiednim parkiem oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Po trudnościach transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych przemysł ten zaistniał na wielu rynkach zagranicznych i stanowi dziś ważny element gospodarczego krajobrazu województwa.

Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 451 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw państwowych.

Z ogólnej liczby działających w regionie podmiotów gospodarczych 96% przypada na sektor prywatny.

źródło: www.slaskie.pl